Regulamin

Strona główna  /  Regulamin

Regulamin świadczenia usług serwisowych przez ulubionyserwis.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem domeny www.ulubionyserwis.pl oraz wykonawcą usług serwisowych jest:

ŁUKASZ BOJANOWSKI INFONET

ul. Wspólna Droga 8

05-850 Jawczyce

NIP:        5222460360

 

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Przed zgłoszeniem naprawy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Zgłoszenie naprawy wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu oraz jego postanowień.
 3. Klient oświadcza, że zgłaszając naprawdę jest właścicielem urządzenia podlegającego zgłoszeniu oraz urządzenie nie jest objęte żadnymi obciążeniami, oraz roszczeniami osób trzecich.
 4. Dane adresowe podane podczas zgłoszenia serwisowego są wiążące przez cały okres prowadzonej naprawy. W przypadku zmiany adresu Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym serwis. W przypadku braku takiej informacji serwis odsyła urządzenie na ostatni zgłoszony adres.
 5. Klient jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego pakowania urządzenia przed wysłaniem, zgodnie z zaleceniami dostępnymi na stronie Bezpieczny transport urządzenia.

 

ZGŁOSZENIE URZĄDZENIA DO SERWISU

 1. Prawidłowe przyjęcie urządzenia do serwisu powinno zostać zarejestrowane formularzem zgłoszeniowym na ulubionyserwis.pl
 2. Klient po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzyma mailem potwierdzenie zgłoszenia wraz jego indywidualnym numerem.
 3. W celu zapewnienia bezpiecznego transportu, każde zgłoszenie urządzenia do naprawy wymaga od Klienta odpowiedniego przygotowania paczki zgodnie z zaleceniami dostępnymi na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją „Jak bezpiecznie przygotować urządzenie do wysyłki”, która pomoże w optymalnym zabezpieczeniu Twojego sprzętu. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

GWARANCJA WYKONANYCH NAPRAW

 1. Serwis udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy liczone od dnia wydania naprawionego sprzętu Klientowi z wyłączeniem napraw opsianych w punkcie 2.
 2. Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia wydania naprawionego sprzętu Klientowi na naprawy związane z wymianą akumulatorów.
 3. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń innych niż dotyczących naprawy wykonanej przez serwis;
  • materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtrów, szczotek, kółek, nakładek czyszczących, linek zabezpieczających, itd.;
  • jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
  • uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, przepięć, itp.
  • wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu;
  • uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia sprzętu w ramach jego normalnego użytkowania,
 1. Klient traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb, naklejek serwisowych lub stwierdzenia przez serwis dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych urządzenia.
 2. Okres gwarancji może zostać skrócony do 3 miesięcy jeśli serwis na wyraźne życzenie i po udzieleniu zgody przez Klienta dokona niestandardowej naprawy (np. zamiast wymiany całego podzespołu).

 

BEZPŁATNY ODBIÓR

 1. Jeśli urządzenie spełnia określone kryteria (opłacalność naprawy oraz dostępność części zamiennych) serwis może odebrać uszkodzone urządzenie od Klienta bez dodatkowych kosztów.
 2. Po diagnozie serwis kontaktuje się w sprawie kosztów naprawy. Wysyłka z powrotem jest również darmowa.
 3. W przypadku braku deklaracji Klienta lub braku możliwości skutecznego kontaktu z Klientem odnośnie naprawy (akceptacja naprawy lub brak akceptacji) przez 7 dni kalendarzowych od momentu wysłania kosztorysu do Klienta serwis naliczy opłatę manipulacyjną w wysokości 150 zł. W przypadku zgody na naprawę opłata wlicza się w koszt naprawy. Opłata manipulacyjna jest niezależna od opłaty za magazynowanie w wysokości 8 zł netto za każdy dzień kalendarzowy liczony po upływie 30 dni kalendarzowych od wysłania kosztorysu.

 

PŁATNY ODBIÓR

 1. Jeśli urządzenie nie spełnia kryteriów określonych dla bezpłatnego odbioru (opłacalność naprawy oraz dostępność części zamiennych) serwis może odebrać uszkodzone urządzenie od Klienta bez dodatkowych kosztów jednak;
  Zwrot urządzenia niezależnie od efektu naprawy nastąpi po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 150 zł. W przypadku decyzji o naprawie opłata manipulacyjna jest wliczana w ewentualny koszt naprawy.

UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI W TRANSPORCIE

 1. Każda przesyłka jest ubezpieczona do kwoty 1 500 zł. Kwota ubezpieczenie może zostać zwiększona do 5 000 zł po zaznaczeniu odpowiedniego pola „checkbox” na etapie składania formularza. Klient poprzez zaznaczenie pola „checkbox” na etapie składania formularza zgadza się na obciążenie go kwotą 20 zł kosztów dodatkowego ubezpieczenia.

 

CZAS NAPRAWY

 1. Naprawa zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie jednak nieprzekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu.
 2. Serwis może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
 3. Serwis nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
 4. Odpowiedzialnością klienta jest przed naprawą zarchiwizowanie i przetrzymywanie kopii zapasowych programów komputerowych oraz danych oraz powtórne ich wprowadzenie po wykonaniu naprawy.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń, (w tym m.in. z tytułu utraty nośnika zapisu, utraty danych itp.), które nie zostały wymienione w niniejszej gwarancji

 

DOSTAWA URZĄDZENIA DO SERWISU

 1. Urządzenie przed wysłaniem o ile jest taka możliwość powinno zostać naładowane oraz wyłączone na czas transportu.
 2. Paczka powinna zostać spakowana w poniższy sposób:
   • aby nie było do niego dostępu przez osoby trzecie
   • zabezpieczona dodatkowo opakowanie folią oraz taśmą klejącą. Jak to zrobić opisujemy na stronie Bezpieczny transport urządzenia.
 1. Numer nadanego zgłoszenia (przesłany mailem) należy umieścić w widocznym miejscu na zewnątrz spakowanego urządzenia tak, aby serwis odbierając przesyłkę miał do niego łatwy dostęp bez konieczności otwierania paczki.

Brak numeru zgłoszenia przesłanego razem z urządzeniem może uniemożliwić identyfikację urządzenia przez co proces realizacji zgłoszenia może się znacznie wydłużyć.

 1. Serwis nie przyjmuje przesyłek wysłanych „za pobraniem” bądź do opłacenia przez odbiorcę
 2. Urządzenie należy wysłać lub przynieść na adres:

 

Ulubiony serwis

ul. Wspólna droga 8a

05-850 Jawczyce

tel. 22 398 72 62

(poniedziałek – piątek 08:00-17:00)

E-mail: [email protected]

 

 1. Serwis nie przyjmuje urządzeń niezabezpieczonych na czas transportu, gdyż uniemożliwia to obiektywną ocenę kiedy nastąpiło uszkodzenie oraz ocenę jego zakresu.
 2. Urządzenie przekazane do serwisu powinno zostać oczyszczone oraz powinien zostać opróżniony pojemnik na odpadki. W przeciwnym razie serwis ma prawo pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 80 zł za czyszczenie urządzenia.

 

ZWROT URZĄDZENIA PO NAPRAWIE

 1. Po wykonanej naprawie i uprzednim kontakcie z Klientem zostanie wystawiona faktura VAT, a  urządzenie zostanie odesłane na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym chyba, że Klient zadeklarował wcześniej, że odbierze urządzenie osobiście. Po wystawieniu faktury VAT usługę uznaje się za wykonaną i nie ma możliwości rezygnacji.
 2. W przypadku braku możliwości odesłania/zwrotu urządzenia lub braku możliwości skontaktowania się z Klientem przez 30 dni kalendarzowych od momentu zakończenia naprawy np. przesyłka nieodebrana wróci do serwisu lub w przypadku braku odbioru osobistego serwis naliczy opłatę za magazynowanie w wysokości 8 zł netto za każdy dzień kalendarzowy liczony po upływie 30 dni kalendarzowych od zakończenia naprawy.
 3. W przypadku braku deklaracji Klienta lub braku możliwości skutecznego kontaktu z Klientem odnośnie naprawy (akceptacja naprawy lub brak akceptacji) przez 30 dni kalendarzowych od momentu wysłania kosztorysu do Klienta serwis ma prawo naliczyć opłatę za magazynowanie w wysokości 8 zł netto za każdy dzień kalendarzowy liczony po upływie 30 dni kalendarzowych od wysłania kosztorysu.
r
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu